บุคลากรกลุ่มสาระฯ

ฝ่ายบริหาร

 • นายฉันทิชย์  ศรีทอง
 • ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 • นางสาวฐิติทิพย์ พุ่มแก้ววรกานต์
 • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • นางศรณี คุปติปัทมกุล
 • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 • นายประทีป ต่ายจันทร์
 • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 • นายภิรมย์ ชุ่ม ชาติ
 • ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคลากร

ฝ่ายปฏิบัติการ

 • นางสุวิมล มาสุข
 • การศึกษา: คบ. (ชีววิทยา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • หน้าที่: หัวหน้าระดับมัธยมศึกษา, ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 • นางแววยูง สุขสถิตย์
 • การศึกษา: กศ.บ. (เคมี), วท.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
 • หน้าที่: หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, หัวหน้างานวิชาการระดับมัธยมศึกษา, หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์, เคมี
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 • นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์
 • การศึกษา: ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป), กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์)
 • หน้าที่: –
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
 • ***ลาศึกษาต่อระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรแฃะการสอน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘
 • นางวรรณา  คิ้วดำ
 • การศึกษา:
 • หน้าที่: ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
 • นางนิตยา พูลจันทร์
 • การศึกษา: ค.บ. (ชีววิทยา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 • หน้าที่: เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์, ชีววิทยา
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
 • นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย
 • การศึกษา: วท.บ. (ฟิสิกส์), วท.ม. (เคมี), ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • หน้าที่: ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
 • นางจริยาภรณ์ ศุภพันธุ์มณี
 • การศึกษา: วท.บ. (เคมี), ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
 • หน้าที่: ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์, เคมี
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
 • นางสาวกุลชยา  พิทยาวงศ์ฤกษ์
 • การศึกษา: วท.บ. (………)
 • หน้าที่: ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –
 • นางสาวนฤมล สุขะเต
 • การศึกษา: วท.บ. (จุลชีววิทยา)
 • หน้าที่: ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
 • ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ –

 


เครือข่ายคุณครูที่เคยร่วมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์

 • นายศิริวุฒิ  บัวสมาน
 • การศึกษา: กศ.บ. (เคมี-ชีววิทยา), วท.ม. (เคมีสำหรับครู)
 • โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
 • https://kurutep.wordpress.com/
 • http://www.facebook.com/siricom4
 • นางสาวกันยา สุพรรณกูล
 • การศึกษา: กศ.บ. (ชีววิทยา), กศ.ม. (การศึกษา)
 • โรงเรียนอุเทนพัฒนา จังหวัดนครพนม
 • http://www.facebook.com/kanya.supannakul
Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s